Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol. 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

DML1950

Associated British Ports

Gwaredu carthu cynnal a chadw Casnewydd - adnewyddu

Band 2

CML1949

Amalgamated Construction Ltd

Mur Môr Gorllewin Penmaenbach

Band 2

DML1947

Associated British Ports

Gwaredu carthu cynnal a chadw Abertawe - adnewyddu

Band 2

SC1905

MarineSpace Ltd on behalf of Simply Blue Energy 1 Ltd

Datblygiad Gwynt Erebus fel y bo'r Angen ar y Môr (LLIF)

Scoping

DML1946

Associated British Ports

Carthu a Gwaredu Port Talbot ABP - Adnewyddu

Band 2

CML1945

Natural Resources Wales

2014s1341 Cynllun Lliniaru Llifogydd Crindau - arllwysiadau arfaethedig mewn wal llifogydd newydd ar hen safleoedd Magnum a Reseiclo

Band 2

CML1944

Swansea University

Achub Cefnfor Morwellt

Band 2

RML1943

Bangor University

Samplu Gwely Môr Gogledd Bangor

Band 1

DML1942

Lakeland Leisure Estates Ltd

Carthu cynnal a chadw chwistrelliad dŵr ym Marina Deganwy

Band 2

CML1941

Natural Resources Wales

Cynllun Lliniaru Llifogydd Crindau

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

RML1937

Conygar Holyhead Ltd

Datblygiad Glannau Caergybi

Band 2

Cyhoeddwyd

DML1935

Stena Line Ports Ltd

Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Caergybi

Band 2

Cyhoeddwyd

ORML1924

Bombora Wave Power Europe Ltd

Oddi ar Fae Dwyrain Pickard

Band 3

Cyhoeddwyd

SP1912

Simec Ports (UK) Limited

Dulliau Porthladd Adar

Cais Cynllun Sampl

Cyhoeddwyd

CML1941

Natural Resources Wales

Cynllun Lliniaru Llifogydd Crindau

Band 2

Dychwelwyd

SC1903

Conygar Holyhead Ltd

Cynllun Adnewyddu Morglawdd Caergybi

Sgrinio

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf