Cronfa Ddŵr Alwen, ger Dinbych

Beth sydd yma

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig.

 

Byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

Croeso

Adeiladwyd Cronfa Ddŵr Alwen a'i hargae enfawr tua dechrau'r 20fed ganrif er mwyn darparu dŵr i borthladd Penbedw.

Mae'r maes parcio yn fan cychwyn ar gyfer sawl llwybr i gerddwyr a seiclwyr.

Mae'r llwybr o amgylch Llyn Alwen yn addas i deuluoedd ac mae digon i’w ddarganfod o’r goedwig i lên gwerin.

Mae dewis o ddwy daith sy'n mynd o amgylch Llyn Alwen a Llyn Brenig, neu, am lwybr byrrach rhwng y ddau lyn, gallwch ddilyn y llwybr cyswllt.

Mae yna ganolfan ymwelwyr gyda chaffi a thoiledau ger Llyn Brenig.

Llwybrau cerdded a beicio

Gall y llwybrau hyn gael eu defnyddio gan gerddwyr a seiclwyr.

Rhaid i seiclwyr ddilyn y rhan fwyaf o'r llwybrau yn erbyn y cloc a cherddwyr gyda’r cloc - dilynwch yr arwyddion sy’n dangos y ffordd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Llwybr Alwen

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 6¾ milltir/10.9 cilomedr
 • Dringfa: 110 medr
 • Amser: Beicwyr 1½-2 awr; cerddwyr 2½-3½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn llwybr sy'n cael ei rannu - gall cerddwyr a beicwyr ei ddefnyddio. Rhaid i seiclwyr ei ddilyn yn erbyn y cloc a cherddwyr gyda’r cloc – cadwch lygad allan am arwyddion yn nodi’r ffordd. Meinciau picnic ar hyd y llwybr.

Mae'r llwybr, sydd addas i deuluoedd, yn mynd trwy goedwig, gweundir ac ar hyd ymyl y dwr ar lwybrau pwrpasol a llwybrau coedwig – gyda golygfeydd cyfnewidiol ar hyd y gronfa a thuag at fynyddoedd Eryri.

Mae paneli darluniedig ar hyd y llwybr yn cyflwyno bywyd gwyllt, diwylliant a llên gwerin tirwedd yr ucheldir.

Cylch Llynoedd

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 9½ milltir/15.3 cilomedr
 • Dringfa: 120 medr
 • Amser: Beicwyr 2-3 awr; cerddwyr 4-5 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn llwybr sy'n cael ei rannu - gall cerddwyr a beicwyr ei ddefnyddio. Rhaid i seiclwyr ei ddilyn yn erbyn y cloc a cherddwyr gyda’r cloc – cadwch lygad allan am arwyddion yn nodi’r ffordd.

Dilynwch y llwybr hwn o gwmpas glannau mewnol y ddau lyn.

Llwybr y Ddau Lyn

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 14 milltir/22.7 cilomedr
 • Dringfa: 220 medr
 • Amser: Beicwyr 3-4 awr; cerddwyr 4-5 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn llwybr sy'n cael ei rannu - gall cerddwyr a beicwyr ei ddefnyddio. Rhaid i seiclwyr ei ddilyn yn erbyn y cloc a cherddwyr gyda’r cloc – cadwch lygad allan am arwyddion yn nodi’r ffordd.

Mwynhewch y golygfeydd agored ac amrywiol o amgylch Llyn Brenig a Chronfa Alwen.

Linc Llynoedd

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2 filltir/3.1 cilomedr (un ffordd)
 • Dringfa: 40 medr
 • Amser: Beicwyr 20-30 munud; cerddwyr 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr hwn yn cysylltu Llyn Brenig a Llyn Alwen.

Defnyddiwch y llwybr cyswllt hwn i ymuno â'r llwybrau eraill neu i ddilyn llwybr byrrach rhwng y ddau lyn.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Rhostir Hafod Elwy

Mae Cylch Llynoedd a Llwybr y Ddau Lyn yn mynd trwy Warchodfa Natur Genedlaethol Rhostir Hafod Elwy.

Mae Hafod Elwy yn glytwaith o weundir uchel, rhostiroedd a chors, sy’n swatio rhwng coedwigoedd conwydd a chronfeydd dwr.

Mae'r dirwedd hon yn hafan i rai o'n hadar mwyaf prin -  Mynydd Hiraethog, y mae Hafod Elwy yn rhan ohono, yw un o'r ychydig leoliadau sydd ar ôl yng Nghymru lle rydych chi’n dal i allu gweld y grugiar goch a’r grugiar ddu.

Mae nifer o adar brodorol ac adar eraill ar ymweliad hefyd yn dod o hyd i loches ymysg grug Hafod Elwy. Yn y gwanwyn, mae’r ehedydd yn dychwelyd yma i nythu.

Yn yr haf, mae lliwiau pinc a phorffor y grug yn carpedu’r rhostir, tra bod twffiau gwyn siâp cyffon ysgyfarnog plu’r gweunydd yn britho’r meysydd.

Cewch weld hefyd y mwsoglau cors niferus sydd fel 'lawntiau' o amrywiol arlliwiau gwyrdd ymysg y twmpathau llus.

Am fwy o wybodaeth am beth i'w weld yn y warchodfa cadwch olwg am ein panel gwybodaeth.

Canolfan ymwelwyr Llyn Brenig

Mae’r fynedfa i faes parcio Llyn Brenig oddi ar y B4501, 1 filltir o’r fynedfa maes parcio Alwen.

Mae ganddi gaffi, toiledau, siop bysgota, parc chwarae a chyfleusterau llogi beic.

Mae canolfan ymwelwyr Llyn Brenig wedi ei rheoli gan Ddŵr Cymru/Welsh Water.

Gweler gwefan Llyn Brenig am fwy o wybodaeth.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Alwen yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Cronfa Ddŵr Alwen 11 milltir i’r de-orllewin o Ddinbych.

Cod post

Y cod post yw LL21 9TT.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B4501 o Ddinbych tuag at Gerrigydrudion.

Wedi 11 o filltiroedd, ewch heibio i faes parcio canolfan ymwelwyr Dŵr Cymru/Welsh Water Llyn Brenig.

Wedi 1 filltir, mae’r troad am faes parcio Alwen ar y dde.

Dilynwch y llwybr caregog hwn tuag at faes parcio.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SH 956 529 (Explorer Map 264).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw'r Rhyl.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Gweithredir y maes parcio ger Cronfa Ddŵr Alwen gan Dŵr Cymru.

Rhaid talu £2.50 am barcio.

Mae angen ichi dalu ffi'r maes parcio â’r arian cywir.

Manylion cysylltu

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf