Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog - Bod Petryal, ger Rhuthun

Lle picnic heddychion ar lan y llyn gyda llwybr cerdded byr a llwybr beicio

Beth sydd yma

Llwybr marchogaeth
Llwybr beicio mynydd
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Mae Bod Petryal yn un o blith sawl safle parcio a phicnic yng Nghoedwig Clocaenog.

Mae’n fan cychwyn delfrydol er mwyn cael blas ar yr ardal enfawr hon o goetir, gweundir agored, ac afonydd.

Arferai’r ardal hon fod yn rhan o Ystad Pool Park ac mae Bod Petryal wedi’i enwi ar ôl hen fwthyn y ciper. 

Mae llwybr cerdded Tro’r Ciper yn mynd drwy goed conwydd hynaf y goedwig a heibio bwthyn y ciper.

Oherwydd ei milltiroedd lawer o ffyrdd coedwig tawel, mae Coedwig Clocaenog yn lleoliad delfrydol ar gyfer beicio gyda’r teulu, ac mae llwybr beicio byr â nodwyr llwybr arno yn cychwyn o Fod Petryal.

Mae Coedwig Clocaenog yn gartref i wiwerod coch. Mae’r anifeiliaid dirgel hyn yn symud ar hyd ardaloedd eang iawn, felly rhaid ichi graffu – a chroesi eich bysedd – yn y gobaith o weld un!

Yn y safle picnic mae meinciau o amgylch llyn mawr.

Llwybrau cerdded

Mae'r llwybrau wedi'u cyfeirnodi ac maen nhw’n cychwyn o'r maes parcio.

Tro’r Ciper

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 20 munud

Mae’r daith gerdded fer hon yn mynd heibio coed enfawr, hen fwthyn y ciper, a’r llyn hardd.

Llwybr Darganfod Anifeilaid

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr
 • Amser: 30 munud

Gall dditectifs natur godi taflen o’r peiriant yn y maes parcio a dilyn y cliwiau.

Mae’r Llwybr Darganfod Anifeiliaid yn cychwyn ar yr un llwybr â Thaith Gerdded y Ceidwad.

Bwthyn y ciper

Trot Bod Petryal

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2 filltir/3.3 cilomedr
 • Amser: 1 awr ar gefn geffyl, 1¼ awr o gerdded, 20 munud seiclo

Mae’r ffordd hon yn crwydro trwy’r goedwig ar ffyrdd y goedwig ac mae'n addas ar gyfer y teulu i gyd.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion ei ddefnyddio.

Chwiliwch am gnocell y coed wrth fwynhau picnic ar ymyl y llyn. 

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Bod Petryal 8 milltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae parcio’n ddi-dâl yn y maes parcio hwn.

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020 Arolwg Ordnans 100019741

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B5105 o Ruthun i Gerrigydrudion.

Ewch drwy bentref Clawddnewydd ac, yn fuan ar ôl pasio maes parcio Boncyn Foel Bach, mae maes parcio Bod Petryal ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Bod Petryal ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SJ 036 512.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.