Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog - Coed y Fron Wyllt, ger Rhuthun

Coetir hynafol gyda llwybr cerdded glan afon a chuddfan gwylio bywyd gwyllt

Dwy fenyw ar lwybr yn edrych ar flodau

Beth sydd yma

Cŵn
Natur
Parcio
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Adnoddau Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Croeso

Mae Coed y Fron Wyllt yn goetir heddychlon ym mhen dwyreiniol Coedwig Clocaenog.

Mae llawer ohono'n goetir hynafol sy'n golygu bod coetir yma o leiaf mor bell yn ôl â 1600.

Erbyn hyn mae'n gartref i lwybr cerdded cylch a chuddfan gwylio bywyd gwyllt sy'n edrych dros bwll.

Dydych chi byth yn bell iawn o Nant Melindwr ar y daith gerdded hon ai â chi drwy goetiroedd collddail yn bennaf.

Yn y gwanwyn mae'r llwybr drwy'r coetir yn llawn clychau'r gog a briallu ac mae arogl craf y geifr yn llenwi'r awyr.

Mae mainc bicnic hanner ffordd o amgylch y daith.

Llwybr cerdded

Merch a ddyn ar bont

Llwybr Nant Melindwr

1½ milltir/2.5 km, hawdd

Mae'r llwybr cerdded cylchol hwn yn cychwyn i gyfeiriad y guddfan bywyd gwyllt ger mynedfa'r maes parcio.

Yna dilynwch y llwybr drwy'r coetir ar hyd yr afon.

Mae'r llwybr yn mynd heibio mainc bicnic cyn croesi'r afon dros bompren bren.

Mae'n dychwelyd ar hyd ffordd goedwig gyda chipolwg yma a thraw drwy'r coed a thros y bryniau cyfagos.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed y Fron Wyllt dair milltir i'r gorllewin o Ruthun.

Mae parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5105 o Ruthun i gyfeiriad Clawddnewydd. Ym mhentref Llanfwrog cymerwch y ffordd fach gyferbyn â'r dafarn i gyfeiriad Bontuchel. Ar ôl cyrraedd Bontuchel, cymerwch y troad cyntaf i'r chwith ac ar ôl ½ milltir, bydd maes parcio Coed y Fron Wyllt ar y chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed y Fron Wyllt ar fap Arolwg Ordnans (AR) 279, 293 neu 294.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SJ 081 570.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.