Coed Manor, ger Trefynwy

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Manor ar gyrion pentref tawel ar ochr ddwyreiniol Dyffryn Gwy.

Arferai fod yn goetir gweithredol prysur, yn gartref i felinau papur, melin ŷd a melin seidr.

Mae gweddillion pyllau llifio a siarcol ac arwyddion eraill o ddiwydiant yn gorwedd ynghudd yn y goedwig.

Mae'r ddau lwybr cerdded yn fyr ond yn heriol, gan fod angen i chi groesi'r nant mewn sawl man.

Wrth ochr y man parcio mae safle picnic, ardal chwarae i blant ac ardal laswelltog fawr.

Yn ardal chwarae'r plant mae ffrâm ddringo, pont sigledig, trawstiau cydbwyso, a siglenni.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Naid Manor Brook

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 1 milltir/ 1.3 cilomedr
 • Amser: 45 muned
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cylchol hwn yn dilyn rhywfaint o hynt Nant Manor ac mae’n croesi'r nant mewn sawl man. Mae'r tir yn anwastad, mae rhannau creigiog ac mae'n cynnwys cyfres o gerrig camu.

Mae rheswm da dros alw’r llwybr yn Naid Nant Manor - mae'n croesi'r nant mewn sawl man felly byddwch yn barod am greigiau, dŵr ac ambell naid!

Llwybr Coed Manor

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 2 milltir/3.1 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cylchol hwn yn croesi'r nant mewn sawl man ac mae'n serth ar adegau. Byddwch yn barod am greigiau a thir anwastad. Mae pont droed gul a grisiau ar y llwybr hwn.

Uchafbwynt y llwybr hwn drwy'r coetir yw golygfan dyffryn Gwenffrwd, sydd â mainc lle gallwch fwynhau’r olygfa.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r coetiroedd harddaf ym Mhrydain.

Mae’r golygfeydd naturiol ysblennydd yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, gan gynnwys arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Mae golygfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd trawiadol dros geunant ac afon Gwy, tuag at Fôr Hafren a Phontydd Hafren.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn; clychau'r gog yn y gwanwyn, dail iraidd yr haf, lliwiau llachar yr hydref, a harddwch silwetau’r coed yn y gaeaf.

Mae yna lwybrau cerdded mewn tair o'n coetiroedd Dyffryn Gwy eraill - Coed Manor, Coed Wyndcliff a Golygfa Ban.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Lleolir y Coetiroedd Dyffryn Gwy yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig rhyngwladol bwysig sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o Afon Gwy a gydnabyddir am ei golygfeydd trawiadol o’r ceunant, coetiroedd yr hafnau a thir fferm.

Dysgwch fwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coetiroedd Dyffryn Gwy yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Manor 6 milltir i'r de o Drefynwy.

Mae yn Sir Fynwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Wyndcliff ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 14.

Cyfeirnod grid yr AO yw S) 523 062.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd y B4293 o Drefynwy i gyfeiriad Cas-gwent.

Ar ôl 3 milltir, trowch i’r chwith, lle mae arwydd ar gyfer Pennarth (The Narth).

Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd hon a throwch i'r dde yn y groesffordd.

Dilynwch y ffordd hon am 1½ filltir i mewn i'r pentref ac mae'r man parcio ar y chwith, gyferbyn â neuadd pentref Pennarth.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Cas-gwent.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf