Coedwig Taf Fechan, ger Merthyr Tudful

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Taf Fechan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, taith fer yn unig o Ferthyr Tudful a chymoedd De Cymru.

Cewch ddarganfod y goedwig heddychlon hon ar ein llwybr cerdded ar lan yr afon sydd wedi’i arwyddo.

Gallwch gychwyn y llwybr o faes parcio Owl's Grove neu faes parcio Pont Cwmyfedwen.

Mae mainc bicnic wrth ymyl maes parcio Owl's Grove.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Afon Taf Fechan

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¼ milltir/1.9 cilomedr
  • Amser: 45 minud
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr yn cynnwys rhannau anwastad a mwdlyd, darn byr am i lawr drwy’r coed, a rhan o ffordd goedwig. Mae'r llwybr yn wlyb iawn dan draed ar ôl tywydd garw – gwisgwch esgidiau priodol. Mae mainc ar hyd y llwybr.

Mae'r llwybr cylchol hwn yn arwain trwy goed conwydd tal wrth ochr yr afon fyrlymus.

Llwybrau cerdded eraill

Rhaeadr Blaen y Glyn

Gallwch gerdded i raeadr Blaen y Glyn o o'n meysydd parcio Blaen y Glyn Uchaf a Blaen y Glyn Isaf.

Mae'r llwybr o faes parcio Blaen y Glyn Isaf yn fyrrach ac mae iddo lai o ddringfa na'r llwybr o faes parcio uchaf.

Mae'r ddau faes parcio wedi'u lleoli ar yr un ffordd â maes parcio Owl's Grove – dilynwch y ffordd o Owl’s Grove tuag at Gronfa Tal-y-bont a chadwch lygad am arwyddion i’r maes parcio.

Ffordd y Bannau

Gallwch ymuno â llwybr pellter hir Ffordd y Bannau o'n maes parcio ym Mlaen y Glyn Uchaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Ffordd y Bannau ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Llwybr beicio pellter hir

Mae llwybr 8 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans yn mynd trwy Goedwig Taf Fechan.

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr beicio pellter hir hwn, ewch i wefan Sustrans.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Coedwig Taf Fechan yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu tua 520 milltir sgwâr o fynyddoedd a rhostiroedd yn y De a’r Canolbarth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n gofalu amdano.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bannau Brycheiniog, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Taf Fechan 9 milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans (AO)

Mae Coedwig Taf Fechan ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 12.

Y cyfeirnod grid AO ar gyfer maes parcio Owl's Grove yw SO 048 162.

Y cyfeirnod grid AO ar gyfer maes parcio Pont Cwmyfedwen yw SO 042 164.

Cyfarwyddiadau

O Ferthyr Tudful, dilynwch yr arwyddion brown a gwyn tuag at Reilffordd Mynydd Aberhonddu.

Ewch ymlaen heibio'r orsaf reilffordd ac yna, ar ôl 1½ milltir, trowch i'r dde ar y cyffordd T i gyfeiriad Tal-y-bont ar Wysg.

Dilynwch yr arwyddion am Dal-y-bont ar Wysg ac mae'r maes parcio ar y dde.

I gyrraedd maes parcio Pont Cwmyfedwen, ewch ymlaen heibio maes parcio Owl’s Grove a throwch i’r dde wrth y gyffordd T ac mae’r maes parcio ar y dde ar ôl ½ milltir.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf agosaf â phrif reilffordd yw Merthyr Tudfil.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl ym maes parcio Owl’s Grove ac ym maes parcio Pont Cwmyfedwen.

​Ni chaniateir parcio dros nos.​

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf