Coedwig Tywi, ger Tregaron

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Tywi yn gorchuddio'r bryniau ger tref fach Tregaron yn un o ardaloedd mwyaf anghysbell y canolbarth.

Plannwyd y goedwig gonifferaidd enfawr hon yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren ac mae'n parhau i fod yn goedwig weithredol.

Mae gan ein meysydd parcio olygfannau dros gronfa ddŵr drawiadol Llyn Brianne ac mae llwybr cerdded byr ag arwyddbyst trwy goetir at ffynnon hanesyddol.

Mae yna hefyd lwybrau a thraciau coedwigaeth sy’n addas ar gyfer cerdded, beicio mynydd a marchogaeth – nid oes arwyddbyst ar y rhain felly bydd angen map arnoch i archwilio.

Cwm Berwyn

Mae ffordd goedwigaeth yn arwain at faes parcio Cwm Berwyn.

Mae'r olygfan yn edrych i lawr y dyffryn i gyfeiriad Tregaron.

Mae clogfeini mawr yn darparu seddi anffurfiol yn yr olygfan.

Mae ardal laswelltog sy'n addas ar gyfer cael picnic ger y maes parcio.

Fannog

Mae llwybr byr o’r maes parcio bach i lawr at olygfan ar ymyl cronfa ddŵr Llyn Brianne.

Mae’r olygfan yn ymwthio allan i’r gronfa ddŵr ac mae’n fan prydferth ar gyfer ffotograffau neu bicnic ar y lan laswelltog.

Carreg Clochdy

Mae gan Garreg Clochdy faes parcio mawr gyda golygfan yn uchel uwchben cronfa ddŵr Llyn Brianne.

Mae clogfeini mawr yn darparu seddi anffurfiol i fwynhau'r golygfeydd.

Mae ardal laswelltog sy'n addas ar gyfer cael picnic ger y maes parcio.

Ffynnon Sanctaidd

Mae yna lwybr cerdded byr ag arwyddbyst tuag at hen ffynnon.

Mae'r llwybr yn mynd heibio i goed derw cnotiog ac yn croesi cerrig camu dros afon lle mae mainc bicnic.

Mae’n bosib fod y ffynnon yn perthyn i abaty Sistersaidd Ystrad Fflur sydd gerllaw – mae adfeilion yr abaty yn cael eu rheoli gan Cadw ac ar agor i ymwelwyr.

Llwybr y Ffynnon Sanctaidd

  • Gradd: Cymedrol (dysgwch am raddau’r llwybrau cerdded)
  • Pellter: 1½ milltir/2.3 cilometr
  • Amser: 1½ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'n dilyn llwybrau cul drwy'r coetir ac ar hyd afon. Dilynwch yr arwyddbyst at y ffynnon, sef siambr lechi siâp bocs gyda thair gris. Mae’r pum carreg gamu dros yr afon tua hanner ffordd ar hyd y llwybr. Mae'r cerrig yn fawr, yn anwastad ac ar wasgar, ac maent yn llithrig pan fyddant yn wlyb. Byddwch yn ofalus wrth eu croesi ac, os oes dŵr uchel yn eu gorchuddio, bydd angen ichi ddychwelyd y ffordd y daethoch. Mae yna fainc bicnic yn union ar ôl croesi’r afon ac mae’r llwybr yn parhau heibio i weddillion hen ffermdy ac ysgubor. Mae arwyneb y llwybr yn fwdlyd, yn greigiog ac yn llawn gwreiddiau. Mae esgynfeydd a disgynfeydd serth a rhai mannau ar ochr y llwybr lle mae’r tir yn disgyn yn sydyn.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Tywi 10 milltir i'r dwyrain o Dregaron.

Mae’r Ffynnon Sanctaidd a Chwm Berwyn yn sir Ceredigion.

Mae Fannog a Charreg Clochdy yn sir Powys.

Cyfeirnodau mapiau’r Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Tywi ar fap Explorer 187 yr Arolwg Ordnans (AO).

  • Cwm Berwyn: SN 737 573
  • Carreg Clochdy: SN 811 501
  • Fannog: SN 809 515
  • Ffynnon Sanctaidd: SN 755 646 (dechrau'r llwybr)

Cyfarwyddiadau

Cwm Berwyn, Fannog a Charreg Clochdy

Trowch oddi ar y B4343 ger Gwesty’r Talbot yng nghanol Tregaron a dilynwch yr arwydd brown a gwyn am Lyn Brianne.

Parhewch ar hyd yr isffordd hon am 4 milltir ac mae’r trac i faes parcio Cwm Berwyn ar y dde.

Ar gyfer maes parcio’r Fannog, ewch ymlaen am 6 ½ milltir arall. Ar y cyffordd, cymerwch y tro tynn i'r dde tuag at Lyn Brianne. Parhewch am 2 filltir, gan ddilyn glannau’r gronfa ddŵr ac mae maes parcio Fannog ar y dde.

Ar gyfer maes parcio Carreg Clochdy, ewch ymlaen ar hyd y ffordd am tua 1 ½ milltir ac mae'r maes parcio ar y dde.

Ffynnon Sanctaidd

Cymerwch y B4343 o Dregaron tuag at Bontrhydfendigaid.

Ar ôl 5½ milltir trowch i'r dde, gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn tuag at Abaty Ystrad Fflur.

Parhewch heibio'r abaty ac mae'r ffordd yn mynd yn drac sengl.

Mae’r maes parcio’n gilfan fechan ar y chwith ar ôl tua milltir, ar ddiwedd y ffordd trac sengl – cadwch olwg am y panel gwybodaeth a pharciwch yn ofalus er mwyn peidio â rhwystro mynedfa’r eiddo cyfagos.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Aberystwyth.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf