Grogwynion, ger Aberystwyth

Beth sydd yma

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

Croeso

Mae maes parcio bach Grogwynion a’r safle picnic glan yr afon.

Ceir yna dau lwybr cerdded gydag arwyddbyst yng Nghoetir Ty’n y Bedw sydd ar ochr arall y ffordd i’r maes parcio.

Mae Grogwynion wedi cael eu henwi ar ôl hen gloddfa blwm yng Nghwm Ystwyth.

Cloddiwyd arian, plwm a sinc ers canrifoedd yn y dyffryn serth hwn ac mae olion mwyngloddiau a gweithfeydd diwydiannol eraill yma ac acw ar hyd yr ardal hon.

Llwybrau cerdded

Dwy fenyw yn cerdded heibio arwydd

Mae’r llwybrau cerdded yn y coetir cyfagos ac wedi’u cyfeirbwyntio – edrychwch allan am arwyddbyst pren mawr gyferbyn â’r maes parcio sy’n nodi’r man cychwyn.

Llwybr Craig yr Ogof

1 milltir, 1.7 cilomedr, hawdd

Mae’r llwybr byr hwn yn arwain ar hyd ochr cwm Ystwyth, ac mae ganddo rai golygfeydd hyfryd ar hyd llechweddi coedwigol serth.

Mae yno ddringfa fer ar y dechrau, ac mae mainc ar hyd y ffordd y gallwch fwynhau’r golygfeydd ohoni.

Llwybr Ty’n y Bedw

3 milltir, 4.6 cilomedr, cymedrol

Mae’r llwybr hirach hwn yn dechrau wrth ddringo trwy goed ffynidwydd enfawr, cyn ymdroelli o amgylch y llechwedd, a chyfnewid rhwng ffyrdd coedwig llydan a llwybrau byr ar hyd nant.

Mae golygfeydd dros gwm Ystwyth, a thros hen weithfeydd plwm.

Mae nifer o ddringfeydd hir, a rhai disgyniadau serth ar hyd y ffordd.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae safle picnic Grogwynion 14 milltir i'r de-dwyrain o Aberystwyth.

Mae yn Sir Ceredigion.

Map Arolwg Ordnans

Mae Grogwynion ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 694 715.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawsgoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawsgoed, tan iddi groesi Afon Ystwyth, ac yna trowch i’r chwith yn syth, a dilyn yr afon. Ar ôl mynd heibio’r felin, mae’r maes parcio a’r safle picnic ychydig gannoedd o fetrau ymhellach ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae'r maes parcio am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf