Parc Coedwig Coed y Brenin - Tyddyn Gwladys, ger Dolgellau

Beth sydd yma

Croeso

Maes parcio Tyddyn Gwladys yw'r porth i safleoedd enwog Rhaeadr Mawddach a Phistyll Cain.

Mae'r llwybr cylchol hwn hefyd yn mynd heibio'r gwaith aur Gwynfynydd a gaeodd ym 1999.

Yn y maes parcio, ceir byrddau picnic o dan goed mawr wrth ymyl afon droellog Mawddach.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Llwybr Rhaeadrau a Mwyngloddiau Aur

 • Uchafbwyntiau: Mae’r rhaeadrau eu hunain yn gwneud y daith hon yn werth chweil.
 • Pellter: 2¼ filltir, 3.6 cilomedr
 • Gradd: cymedrol
 • Disgrifiad y llwybr: Dilynwch ffordd y goedwig tua’r gogledd ar hyd afon Mawddach drwy ddyffryn serth â choed mawr o’ch cwmpas, i gyfeiriad y rhaeadrau. Dilynwch yr arwyddbyst ar hyd ochr ddwyreiniol yr afon a chroesi’r bont bren yn ôl i’r maes parcio.

Mae’r llwybr yn dilyn ffyrdd y goedwig bron i gyd, ag un darn o drac preifat garw iawn cyn i chi gyrraedd y rhaeadrau ac un llethr serth ond byr 20%/1 mewn 5 ar ôl eu gadael.

Nid oes grisiau na chamfeydd ac mae’r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio plant bach a sgwteri symudedd.

Mae dwy fainc ac un bwrdd picnic ar y llwybr hwn, ynghyd â dwy giât gyda lleoedd pasio 80cm o led.

Cadwch at y llwybrau ag arwyddbyst, oherwydd efallai nad yw hen adeiladau a gweithfeydd y mwynglawdd yn ddiogel a cheir disgynfeydd heb rwystrau diogelwch i lawr i’r ceunentydd.

Gallwch lawrlwytho llwybr sain a chlywed am hanes Gweithfa Powdwr Gwn Tyddyn Gwladys.

Llwybr sain

Darganfyddwch hanes Gweithfa Powdwr Gwn Tyddyn Gwladys, a hanesion y bobl weithiodd yno, gyda’n llwybr sain mp3.

Mae wedi’i gynllunio i'w ddefnyddio ar Lwybr y Rhaeadrau a llwybr y Mwyngloddiau Aur o faes parcio Tyddyn Gwladys.

Mae pyst wedi'u rhifo ar y llwybr cerdded sy'n dweud wrthych pryd i chwarae pob rhan.

Gan y gall signal ffonau symudol fod yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig, rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho'r llwybr sain cyn eich ymweliad.

Gallwch hefyd lawrlwytho ffeil PDF o'r sgript.

I lawrlwytho'r llwybr sain ewch i lwybrau sain a chwedlau gwerin.

Darganfod Parc Coedwig Coed y Brenin

Mae Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Yn ogystal â'r llwybrau cerdded sy'n dechrau yma yn Nhyddyn Gwladys, dyma feysydd parcio gyda chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ym Mharc Coed y Brenin:

 • Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin - y porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd. Hefyd ceir caffi a siop feiciau
 • Pont Cae’n-y-coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
 • Glasdir – safle picnic gyda llwybr cerdded drwy’r hen gloddfa gopr a llwybr hygyrch i olygfan uwchben y gweithfeydd
 • Gardd y Goedwig – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
 • Pont Ty'n-y-groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon hygyrch a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae maes parcio Tyddyn Gwladys oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 734 262.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A470 o Ddolgellau i gyfeiriad Betws-y-coed.

Cyn gadael pentref Ganllwyd, trowch i’r dde ar hyd ffordd fach ac ewch dros bont garreg.

Dilynwch yr arwyddion tuag at Dyddyn Gwladys am 1¼ milltir a bydd y maes parcio ar y dde (byddwch yn mynd heibio’r maes parcio bach ar gyfer Cae’n y Coed ar y ffordd).

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Maes parcio

Mae'r maes parcio am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf