Parc Coedwig Gwydir - Penmachno, ger Betws-y-coed

Beth sydd yma

Mae’r rhan ‘Gwel y Grib’ ar lwybr beicio mynydd Dolen Machno wedi ei dargyfeirio oherwydd gwaith cwympo coed. Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ac arwyddion dargyfeirio.

Croeso

Mae Llwybrau Penmachno ger pentref Penmachno yn ardal Parc Coedwig Gwydir a’i dirwedd anhygoel.

Mae gan y ddau lwybr beicio mynydd naturiol hyn gymysgedd o ddisgyniadau trac sengl a dringfeydd technegol.

Mae pob llwybr yn ddolen gylchol a gallwch naill ai ddilyn dim ond y ddolen gyntaf (sef Dolen Machno) neu gallwch ymuno â'r ail ddolen (Dolen Eryri) ar hanner ffordd y ddolen gyntaf i wneud y daith yn hirach.

Caiff Llwybrau Penmachno eu rheoli a'u cynnal gan Fenter Bro Machno (grŵp cymunedol gwirfoddol lleol).

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Dolen Machno

 • Gradd: Coch/Anodd
 • Pellter: 18.6 cilomedr
 • Dringo: 560 metr
 • Amser: 1½-3 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dyma Ddolen 1 Llwybrau Penmachno.  Mae Dolen 2 yn dechrau ar hanner ffordd Dolen 1. Os nad ydych chi'n sicr pa mor bell i reidio, dechreuwch ar Ddolen 1 a gweld sut rydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n cyrraedd cyffordd Dolen 2.

Dolen Machno, sef y cyntaf, sydd â'r disgyniadau cyflymaf a'r dringfeydd mwyaf.

Mae yna ddringfeydd cyflym, technegol, un trac, troeon tynn iawn, a chwpl o ddringfeydd a fydd yn profi’r coesau.

Dolen Eryri

 • Gradd: Coch/Anodd
 • Pellter: 11.4 cilomedr
 • Dringo: 206 metr
 • Amser: 1-2 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dyma Ddolen 2 o Lwybrau Penmachno a gellir ymuno â hi ar hanner ffordd Dolen 1. Os ydych chi'n reidio'r ddwy ddolen mae'r cyfanswm pellter yn 30 cilomedr.

Mae golygfeydd gwych ar Ddolen Eryri, ac mae’n llifo’n braf iawn.

Mae yna gymysgedd gwych o drac sengl chwim, llwybr pren, a llwybr cerrig - gan wneud y llwybr yn un eithaf technegol.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Penmachno ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Mwynglawdd Cyffty - llwybr byr trwy rai o hen waith plwm
 • Dolwyddelan - llwybr cerdded ar hyd ffordd Rufeinig a llwybr beicio gyda golygfeydd o'r mynyddoedd cyfagos
 • Hafna - llwybr cerdded drwy adfeilion hen waith plwm a llwybr beicio mynydd gradd coch
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol
 • Ty’n Llwyn – llwybr cerdded i raeadr enwog Ewynnol

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Penmachno 5½ milltir i'r de o Fetws-y-coed.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Penmachno ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 18.

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 786 498.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A5 o Fetws-y-coed dros y bont i gyfeiriad Llangollen.

Ar ôl milltir a thri-chwarter, trowch i'r dde i fynd ar y B4406, sydd ag arwyddbost at bentref Penmachno.

Ar ôl mynd trwy'r pentref, ewch ymlaen am hanner milltir arall ac mae'r maes parcio ar y dde ar hyd trac coediog.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Betws-y-coed..

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Parciwch yn ofalus wrth fynedfa'r goedwig, gan adael trac y goedwig yn glir.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Mae Llwybrau Penmachno yn cael eu hariannu gan roddion gan feicwyr a'u cynnal gan wirfoddolwyr - gellir rhoi rhoddion ar ddechrau'r llwybr neu trwy wefan Menter Bro Machno.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf