Parc Coedwig Gwydir - Hafna, ger Llanrwst

Beth sydd yma

Croeso

Lleolir maes parcio Hafna ger hen bwll plwm Hafna.

Mae’n anodd dychmygu y bu’r goedwig dawel hon yn llawn bwrlwm mwyngloddio ar un adeg.

Darganfyddwch treftadaeth fwyngloddio gyfoethog yr ardal ar y llwybr hwn sy’n dolennu drwy nifer o fwyngloddiau, a phob un â’i hanes ei hun.

Mae llwybr beicio mynydd gradd goch yn dechrau yma hefyd.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Mwynwyr Hafna

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 2¼ filltir/3.6 chilomedr
 • Amser: 1½-2 awr 
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn ar ffyrdd coedwig a gysylltir drwy lwybrau cul garw o lai na 70 cm o led mewn rhai mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, a gallwch ddisgwyl mwd, creigiau a gwreiddiau coed. Mae nifer o risiau serth ar y llwybr, rhai â chanllawiau ac eraill hebddynt, ac un gamfa i’w chroesi ar ben Mwynglawdd Hafna.

Dechreuwch yn y maes parcio islaw adfeilion Mwynglawdd Hafna.

Mae’r goedwig wedi dechrau meddiannu olion y mwynglawdd ond eto, os edrychwch o gwmpas yr adfeilion, gallwch ddychmygu’r llafurio a ddigwyddai yma ar un adeg.

Llwybrwch ar draws y llechweddau llawn o goedwigoedd, heibio siafftiau cloddfa dwfn, capiog ac olion adeiladau mwynglawdd a adawyd ers amser maith.

Gwrandewch ar hanes y mwynwyr Gwydir ar ein llwybr sain mp3.

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Gwydir Mawr

 • Gradd: Coch/Anodd
 • Pellter: 24.8 cilomedr
 • Cyfanswm y dringo: 800 medr
 • Amser: 2-4 awr

Mae Gwydir Mawr yn un o’r llwybrau beicio mynydd gwreiddiol, ac mae’n glasur go iawn!

Mae’r dringfeydd mawr, disgynfeydd mawr, trac sengl gwych a golygfeydd godidog yn ei wneud yn llwybr i’w gofi o.

Nawr yn cynnwys adran dau gilomedr newydd sbon gyda chymysgedd o lwybr traddodiadol cloddiwyd â llaw a nodweddion llwybr llif modern.

Gallwch ddechrau Gwydir Mawr o faes parcio Mainc Lifio hefyd.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Hafna ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Mwynglawdd Cyffty - llwybr byr trwy rai o hen waith plwm
 • Dolwyddelan - llwybr cerdded ar hyd ffordd Rufeinig a llwybr beicio gyda golygfeydd o'r mynyddoedd cyfagos
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Penmachno - llwybrau beicio mynydd anghysbell gyda golygfeydd ysblennydd
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol
 • Ty’n Llwyn – llwybr cerdded i raeadr enwog Ewynnol

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Hafna 1½ milltir i'r de orllewin o Lanrwst.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Hafna ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 781 600.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Lanrwst tuag at Fetws-y-coed.

Ar ôl troi i’r chwith wrth yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Castell Gwydir, trowch i’r dde yn syth ar is-ffordd.

Ewch heibio i faes parcio’r Sawbench, parhewch am tua milltir a bydd maes parcio Hafna ar y dde i chi.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanrwst.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf