Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi (Tan y Coed), ger Machynlleth

Safle picnic dymunol ar gyfer llwybrau cerdded tawel a dau lwybr rhedeg

Menyw yn edrych ar raeadr

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Parcio (deiliaid bathodyn glas)
Ardal picnic
Llwybr rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Croeso

Mae Tan y Coed yn goetir hawdd dod o hyd iddo gyda safle picnic, llwybrau troed a rhedeg, wedi’i leoli’n syth oddi ar yr A487.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu Coed Tan y Coed yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ar ôl i’r rhyfel ddisbyddu holl goed Prydain.

Parhaodd y plannu drwy’r Ail Ryfel Byd gyda Merched Byddin y Tir, a elwid yn “Timber Jills”, yn plannu’r coed.

Heddiw mae Tan y Coed yn safle picnic dymunol gyda byrddau yng nghysgod coed anferth mewn ardal eang o laswellt yn y maes parcio.

Mae yn fan cychwyn ar gyfer dau dro tawel heibio i hen goed mwsoglog ac ar hyd yr afon.

Mae yma hefyd lwybr pos anifeiliaid i deuluoedd a dau lwybr rhedeg.

Teulu ar fainc

Coedwig Dyfi

Mae Tan y Coed yng Nghoedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Dyfi. Ewch i Nant Gwernol a Foel Friog am fwy o wybodaeth.

Lawrlwythwch ein taflen Coedwig Dyfi.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o faes parcio Tan y Coed.

Llwybr Cwm Cadian

1 milltir/1.8 gilomedr, cymedrol

Menyw yn cerdded drwy gerrigMae’r tro cymedrol hwn yn pasio drwy goetir ffawydd ac ar hyd afon Cadian gyda’i rhaeadr a'i phyllau dŵr.

Llwybr Pos Anifeiliaid

1 milltir/1.8 gilomedr; yr un llwybr â Llwybr Cwm Cadian, cymedrol

Brogfa ar Lwybr Pos AnifeiliaidMae’r daflen Llwybr Pos Anifeiliaid yn rhoi cliwiau i helpu plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid sy’n cuddio yn y coed ar hyd Llwybr Cwm Cadian.

Mae taflenni ar gael o beiriant yn y maes parcio.

Lawrlwythwch ein taflen Llwybr Pos Anifeiliaid.

Llwybr Tan y Coed

1½ milltir/2.4 cilomedr, cymedrol

Menyw yn cerdded mewn goedwig yn yr hydrefMae’r tro cymedrol hwn yn dringo’n igam-ogam drwy goed conwydd ac yna drwy goetir ffawydd a derw mwy agored. Mae yna’n disgyn i lawr at yr afon ac yn dilyn yr afon a’i chenllif yn ôl i’r maes parcio.

Llwybrau rhedeg

Mae llwybrau Tan-y-Coed yn cynnig dihangfa berffaith i redwyr sydd wedi syrffedu rhedeg ar ffyrdd neu yn y gampfa. Maent yn cynnig profiad unigryw o redeg gyda chyfnodau hir o ddringo ac o lethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw mwdlyd dros wreiddiau, creigiau a nentydd.

Gall y llwybrau fod yn fwdlyd iawn ac argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau pwrpasol. Dylech fynd â digon o ddillad addas, dŵr, map, ffôn a chwiban gyda chi.

Llwbr Siambr Wmffre

5¼ milltir/8.4 cilomedr, dringo: 1,194tr/364m

Ar lethrau coediog serth Pantperthog, ar ochr ddeheuol y goedwig.

Llwybr Bryn Llwyd

5 milltir/8 cilomedr, dringo: 1,293tr/393m 

Llwybr rhedeg serth ar hyd llethrau coediog Bryn Llwyd, ar ochr ogleddol y goedwig.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • toiledau hygyrch

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae arwyddion ar gyfer maes parcio Tan y Coed oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth, i’r de o Gorris ac i’r gogledd o Bantperthog.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Tan y Coed ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 23.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 755 054.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [2.8 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.