Parc Coedwig Afan - Canolfan Ymwelwyr, ger Port Talbot

Llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r radd flaenaf

Beth sydd yma

Mae rhai o’r llwybrau wedi cael eu dargyfeirio. Ewch i Cau a Dargyfeirio am ragor o wybodaeth.

 

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n rheoli’r maes parcio, y toiledau a’r holl gyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan – ewch i wefan Parc Coedwig Afan i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyfleusterau ymwelwyr.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Crëwyd Parc Coedwig Afan yn y 1970au ac mae wedi tyfu i fod yn un o gyrchfannau beicio mynydd eiconig Prydain.

Wedi'i leoli mewn hen ddyffryn glofaol ychydig filltiroedd o'r M4, mae parc y goedwig yn cynnig llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol.

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau beicio mynydd yn dechrau o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr ond gallwch gychwyn ar ddau lwybr hefyd o faes parcio Rhyslyn ac mae tri llwybr ychwanegol o Ganolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Mae tri llwybr cerdded o'r ganolfan ymwelwyr sy'n amrywio o lwybr byr, gwastad ar hyd hen drac i lwybr cerdded anodd saith milltir o hyd ar hyd crib gyda golygfeydd panoramig.

Rheolir y ganolfan ymwelwyr gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ac mae'n gartref i Amgueddfa Glowyr De Cymru, yn ogystal a chaffi a siop feiciau.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Hen Heol y Plwyf

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/2 gilometr
 • Amser: 45 munud
 • Cyfanswm y dringo: Gwastad yn bennaf

Mae Llwybr Cerdded Hen Ffordd y Plwyf yn dilyn rhan o'r llwybr hynafol a oedd yn brif gyfrwng trafnidiaeth yn y cwm nes iddo fynd yn segur ym 1920.

Mae seddi a byrddau ar hyd y ffordd i fwynhau'r golygfeydd.

Mae'r daith gerdded yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar yr hen reilffordd (sydd bellach yn rhan o Lwybr Beicio Dyffryn Afan/Llwybr Sustrans 887).

Llwybr Afon a'r Rheilffordd

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3 milltir/4.8 cilometr
 • Amser: 1½ awr
 • Cyfanswm y dringo: 300 troedfedd/70 metr

Mae Llwybr Afon a'r Rheilffordd yn disgyn i'r cwm ac yn croesi Afon Afan cyn dringo'n serth i'r hen reilffordd.

Mae'n mynd heibio i fynedfa twnnel rheilffordd wedi'i selio, a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan Brunel, ac yna'n dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr drwy ardal bicnic ger yr afon.

Llwybr Crib Gyfylchi

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 7 milltir/11.2 cilometr
 • Amser: 3½ awr
 • Cyfanswm y dringo: 800 troedfedd/240 metr

Mae Llwybr Crib Gyfylchi yn croesi Afon Afan ac yn dringo drwy goetiroedd i ben y bryn.

Ceir golygfeydd panoramig o'r dyffryn.

Yna mae'r llwybr yn mynd heibio dwy set o adfeilion – Fferm Nant y Bar a Chapel Gyfylchi o'r ddeunawfed ganrif, a arferai fod yn gysegrfan i Fethodistiaeth Gymreig – cyn disgyn i'r maes parcio. 

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn dilyn hen drac rheilffordd llydan a gwastad a oedd ar un adeg yn cario teithwyr a glo ar hyd y cwm.

Mae dros 14 milltir o reilffordd segur ffordd goedwig yn cysylltu cymunedau Pont-rhyd-y-fen â Blaengwynfi a Glyncorrwg ac mae'n ffordd wych o archwilio Dyffryn Afan.

Llwybr Rookie

 • Gradd: Gwyrdd (Hawdd)
 • Pellwch: 5.8 cilometr (gyda dolen ychwanegol ddewisol 2.4 cilometr o hyd wedi'i graddio'n las)
 • Esgyniad: 158 metr
 • Amser: 30 munud – 2 awr

Mae'r llwybr hwn sydd wedi'i raddio'n wyrdd yn llwybr cyffrous a throellog.

Mae'n llwybr perffaith fel man cychwyn i newydd-ddyfodiaid, gyda llwybr llydan a disgynfeydd gweddol eang.

Mae Ardal Sgiliau ar y llwybr sy'n cynnig cyfle i feicwyr ddatblygu eu galluoedd beicio technegol hefyd.

Mae'r ddolen ddewisol 2.4 cilometr o hyd sydd wedi'i graddio'n las yn rhoi blas i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i’r her nesaf; mae'n disgyn i lawr at Afon Afan ac yn datgelu rhai mannau cudd.

Gellir dod o hyd i ardaloedd picnic ar hyd y llwybr.

Llwybr Blue Scar

 • Gradd: Glas (Cymedrol)
 • Pellter: 7.1 cilometr
 • Amser: 1-1½ awr
 • Esgyniad: 177 metr

Llwybr gwych i wella sgiliau beicio a datblygu hyder.

Llwybr Pen-hydd

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 14.4 cilometr
 • Amser: 1½-3 awr
 • Esgyniad: 353 metr

Mae'r llwybr clasurol hwn yn Ne Cymru wedi'i gynllunio i fod yn ddilyniant i'r llwybrau mwy heriol ym Mharc Coedwig Afan.

Mae'n dringo allan o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr at lwybr trawiadol sy’n cymysgu'r hen â'r newydd.

Mwynhewch y cyfuniad o ddringfeydd ar ffyrdd coedwig gyda golygfeydd gwych, a disgynfeydd trac sengl cyflym, ynghyd â rhai rhannau newydd mwy serth i’ch cadw’n effro.

Gall y llwybr hwn fod yn heriol i feicwyr llai profiadol ac mae'n agored i dywydd gwael ar y tir uwch.

Llwybr y Wal

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 18.6 cilometr
 • Amser: 1½-3 awr
 • Esgyniad: 520 metr
 • Man cychwyn amgen: Maes parcio Rhyslyn

Gyda rhai o'r disgynfeydd trac sengl gorau yn y DU, mae'r llwybr hwn yn croesi ochr ogleddol Cwm Afan ar drac sengl.

Mae'n amrywio o fod yn gyflym ac agored i fod yn dynn, technegol a gwreiddiog.

Mae golygfeydd gwych o'r dyffryn a'r arfordir yn ymddangos ar wahanol adegau, ac mewn mannau gall y llethrau serth deimlo'n agored.

Mae'r ffordd at y trac sengl yn rhannu adran â Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd a'r rheilffordd segur, felly cofiwch ystyried defnyddwyr eraill y goedwig wrth feicio.

Am daith hirach, cyfunwch hwn â Llwybr White’s Level drwy un o’r cysylltiadau W2.

Cyfleusterau beicio mynydd eraill

Ardal Sgiliau

Mae'r Ardal Sgiliau, sy'n addas i blant a beicwyr llai profiadol, ar Lwybr Rookie.

Parc Beicio Afan

Mae Parc Beicio Afan yn barc beicio gradd oren (eithafol) yn Ngyfylchi ger Llwybr y Wal.

Afan Valley Bike Shed (siop feiciau)

Mae Afan Valley Bike Shed wrth ymyl Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Afan Valley Bike Shed.

Llwybr beicio Sustrans

Gallwch feicio i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans 887.

Mae Llwybr 887 yn darparu cyswllt rhwng trefi Port Talbot, Cwmafan, a Phont-rhyd-y-fen ac yn parhau i Barc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ag anableddau yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn cynnwys:

 • lleoedd parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas
 • mynediad i gadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a’r caffi
 • toiledau hygyrch

Cyfleusterau i ymwelwyr

Mae'r maes parcio, y toiledau a'r holl gyfleusterau i ymwelwyr yma yn cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Cau a dargyfeirio cyfredol

Pob llwybr: Gwyliwch rhag y lorïau cludo pren sy’n defnyddio’r ffyrdd coedwig yn ystod y gwaith cynaeafu.

Blade: Mae rhan y ‘Ghost Train’ ar gau’n barhaol. Dilynwch y gwyriadau a nodir ag arwyddbyst.

Blue Scar: Dylech arafu rhwng yr ysgafellau (berms) ar ran y ‘Mandril’.

Pen-hydd: Mae rhannau’r 'Big Dipper' a 'Desolation' ar gau oherwydd gwaith cynaeafu. Dilynwch y gwyriadau sydd ar waith.

Skyline: Mae rhan y 'South Pit' ar gau oherwydd gwaith cynaeafu ac mae gwyriad ar waith. Mae gwyriadau eraill ar rannau ‘Short & Sweet’, ‘Riding High’, ‘On the Edge’ a ‘Coed Mog 1’ oherwydd gwaith cynnal llwybrau sydd ar fin digwydd.

W2: Mae llwybr pren W2 Black Run ar gau ar gyfer gwaith amnewid. Ar ddolen uchaf Parson's Folly, efallai y bydd banciwr yn gofyn ichi aros oherwydd gwaith cynaeafu.

White's Level: Mae’r llwybr pren (Goodwood) ar gau oherwydd gwaith amnewid.

Y Wal: Bydd rhannau '373' a '374' yn cael eu cau oherwydd gwaith cynaeafu. Bydd gwyriad ar waith ar hyd y ffordd goedwig o 'Piccadilly' hyd at 'Graveyard'.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Parc Coedwig Afan chwe milltir o gyffordd 40 yr M4.

Mae yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Parc Coedwig Afan ar fap Arolwg Ordnans (AO) 165 a 166.

Cyfeirnod grid yr AO Canolfan Ymwelwyr yw SS 820 950.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 40 ar yr A4107 tuag at y Cymer a dilynwch yr arwyddion brown a gwyn o'r gylchfan ar ôl gadael y draffordd.

Ar gyfer llywio lloeren, y cod post ar gyfer Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yw SA13 3HG.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Port Talbot.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru