Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Llwybr cerdded mewn coed tawel ar ymylon Bannau Brycheiniog

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r llwybr cerdded ar agor.

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, os gwelwch yn dda, gan wneud paratoadau ychwanegol cyn eich ymweliad a chadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid trywydd arferol rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gadw pellter cymdeithasol – dilynwch yr arwyddion ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Gweld ein cynghorion ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

Croeso

Yn swatio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, nid yw safle Coed Cilgwyn ymhell o dref Llanymddyfri ac mae’n hawdd iawn dod o hyd iddo.

Mae gan y coetir tawel hwn gymysgedd bendigedig o wahanol goed, gan gynnwys ffynidwydd Douglas mawr, coed ffawydd hen a sbriws.

Coetir bychan ydyw gyda llwybr cylchol byr ac mae yna ddigonedd i’w weld drwy gydol y flwyddyn.

Yn y gwanwyn, mae’r llethrau wrth fan cychwyn y llwybr cerdded wedi’u carpedu gan glychau’r gog.

Ar ddiwrnod poeth o haf ceir rhywfaint o gysgod brith ar hyd y llwybr cerdded drwy’r coetir, gydag arogl resin yn yr aer.

Os dewch draw yn yr hydref, bydd y coetir yn llawn cysgod tymhorol wrth i ddail y coed ffawydd droi eu lliw.

Wrth i’r dail ddechrau disgyn yn ystod y misoedd oerach, maent yn gorchuddio’r llwybr cerdded gyda charped crin – perffaith ar gyfer tro iachusol yn y gaeaf.

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig wrth fynedfa’r coetir.

Llwybr cerdded

Dyn gyda chi mewn coedwigCeir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig wrth fynedfa’r coetir.

Llwybr Cilgwyn

2 filltir/3 cilometr cymedrol

Llwybr cylchol ag arwyddbyst yw Llwybr Cerdded Cilgwyn, ac er ei fod yn weddol fyr mae’n dringo’n gyson am 500m a cheir ambell ran serth wrth ddychwelyd.

Mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig, sy’n dringo’n gyson. Ceir golygfeydd eang dros diroedd fferm.

Yna, mae’n troi ar lwybr glaswelltog cul drwy’r coetir. Mae’r llwybr hwn yn ymdroelli heibio coed ffawydd a chonwydd urddasol wrth ddringo’n gyson at y pwll dŵr, lle y ceir mainc yn y llannerch gysgodol.

Yna, mae’r llwybr yn croesi ffordd y goedwig ac yn dilyn llethr o hen goed ffawydd, sy’n llawn o glychau’r gog yn y gwanwyn, cyn arwain yn ôl i lawr at y man cychwyn ar ffordd y goedwig.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Cilgwyn dair milltir i’r de-orllewin o Lanymddyfri.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A4069 o Lanymddyfri i Langadog. Ar ôl milltir, trowch i’r chwith ar hyd ffordd ddi-ddosbarth gyda’r arwydd Myddfai, ac ewch yn eich blaen am filltir arall. Wrth y gyffordd, ewch yn syth yn eich blaen, ac ar ôl ½ milltir fe welwch fynedfa Coed Cilgwyn ar y chwith, yn syth ar ôl Fferm Maenordy Cilgwyn.

Gallwch barcio mewn ardal fach ar bwys mynedfa'r goedwig.

Cofiwch barcio’n ofalus gan adael agoriadau’r gatiau’n glir i breswylwyr ac i roi mynediad brys i’r coed.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Cilgwyn ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 744 297.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.