Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Teithiau cerdded, beicio mynydd o’r radd flaenaf, llwybrau beicio i deuluoedd ychydig o filltiroedd o M4

Beth sydd yma

Barbeciw
Llogi beiciau
Lle golchi beiciau
Caffi
Cyfleusterau gwersylla
Cŵn
Gwybodaeth
Llwybr beicio mynydd
Amgueddfa
Parcio (deiliaid bathodyn glas)
Parcio (codir tâl)
Ardal picnic
Siop
Toiledau
Llwybr cerdded

Y diweddaraf am y coronafeirws

 

Bydd y llwybrau cerdded, y llwybrau beicio mynydd a’r maes parcio yng nghanolfan ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar agor o 6 Gorffennaf.

 

Mae’r toiledau’n dal i fod ar gau.

 

Mae’r maes parcio, y toiledau, a’r holl gyfleusterau ymwelwyr yn y fan yma’n cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot – ewch i wefan Parc Coedwig Afan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau hyn.

 

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd wrth i ni weithio gyda’n partneriaid i ddarparu dull graddol a diogel o ddychwelyd i gefn gwlad.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o’n llwybrau i’ch helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill – dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

Trosolwg

Saif Parc Coedwig Afan ychydig o filltiroedd o Bort Talbot o fewn cyrraedd hawdd i’r M4.

Mae’r parc coedwig yn ymestyn dros lethrau Cwm Afan, sef un o gymoedd culaf a harddaf Cymru.

Cwm ac iddo hanes diwydiannol

Mae Cwm Afan yn llawn hanes. O adeg ystadau mynachlogydd cynnar, cafodd y dirwedd ei datblygu’n ardal ffermio ac wedyn yn gwm glofaol.

Caeodd y pwll glo olaf yn 1970 a chafodd yr ardal ei dynodi’n barc coedwig yn 1972 oherwydd ei photensial mawr o ran teithiau cerdded.

Erbyn hyn mae llwybrau ag arwyddbyst yn croesi’r cymoedd a’r llethrau drwy’r goedwig, gan fynd heibio i’r hen byllau glo, yr hen dramffyrdd a’r rheilffyrdd segur.

Darganfod Parc Coedwig Afan

Gallwch ddarganfod Parc Coedwig Afan drwy ddilyn y llwybrau a’r ffyrdd drwy’r goedwig ar droed neu ar gefn beic.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst sy’n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ac o’r maes parcio yn Rhyslyn.

Parc Coedwig Afan yw’r ardal beicio mynydd sy’n tyfu’n gyflymaf ym Mhrydain. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o lwybrau beicio mynydd sy’n addas i bawb o ddechreuwyr i feicwyr mynydd arbenigol.

Ceir rhwydwaith o lwybrau ceffylau ym Mharc Coedwig Afan. Efallai y bydd angen trwydded arnoch i ddefnyddio rhai ohonynt. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth ym Mharc Coedwig Afan neu i wneud cais am drwydded.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn cynnig:

  • caffi
  • mannau picnic
  • lleiniau gwersylla (pebyll yn unig)

Lleolir Amgueddfa Glowyr De Cymru yn y ganolfan ymwelwyr (codir ffi fynediad i’r amgueddfa).

Lleolir Sied Feiciau Cwm Afan yn y ganolfan ymwelwyr. Mae’n cynnig gwasanaeth llogi beiciau a gweithdy atgyweirio a thrin ac yn gwerthu beiciau a chydrannau.

Gweler gwefan Parc Coedwig Afan am ragor o wybodaeth am y cyfleusterau yn y ganolfan a’r amseroedd agor.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r newyddion diweddaraf llwybrau cerdded Parc Coedwig Afan isod

Mae ein ceidwad beicio mynydd yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ynghylch cau neu wyro llwybrau beicio mynydd. Ewch i dudalen beicio mynydd Parc Coedwig Afan i weld neu lawrlwytho'r diweddaraf am lwybrau beicio mynydd. 

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Taith Cerdded Hen Ffordd y Plwyf

1¼ milltir, 2 gilomedr

Mae Taith Cerdded Hen Ffordd y Plwyf yn dilyn rhan o’r hen lwybr hynafol a fu’n brif dramwy’r cwm nes iddo fynd yn segur yn 1920. Ceir seddi a byrddau ar hyd y ffordd i bobl fwynhau’r golygfeydd. Mae’r daith gerdded yn dychwelyd i’r ganolfan ymwelwyr ar hyd yr hen linell reilffordd (sy’n rhan o Lwybr Beiciau Cwm Afan/Llwybr Sustrans 887).

Taith yr Afon a’r Rheilffordd

3 milltir, 4.8 cilomedr

Mae Taith yr Afon a’r Rheilffordd yn ymlwybro i lawr i’r cwm ac yn croesi Afon Afan cyn dringo’n serth i’r hen linell reilffordd. Mae’n mynd heibio mynedfa twnnel rheilffordd wedi’i gau, a gafodd ei ddylunio a’i adeiladu gan Brunel, ac yna’n dychwelyd i’r ganolfan ymwelwyr drwy ardal bicnic ger yr afon.

Llwybr Crib Gyfylchi

6 milltir, 9.5 cilomedr

Mae Llwybr Crib Gyfylchi yn croesi Afon Afan ac yn dringo drwy goetiroedd hyd at ben y bryn. Mae’n 1000 troedfedd uwchlaw lefel y môr a cheir golygfeydd eang o’r cwm. Yna mae’r llwybr yn mynd heibio i ddau adfail - Fferm Nant y Bar a Chapel Gyfylchi o’r 18fed ganrif, a fu gynt yn gysegr Methodistiaeth Gymreig - cyn iddo ddisgyn i lawr i’r maes pacio. 

Llwybrau beicio mynydd

Ceir ystod eang o lwybrau beicio mynydd ym Marc Coedwig Afan, sy’n amrywio o lwybr beicio i’r teulu i lwybrau gradd du (anodd iawn) ar gyfer beicwyr profiadol.

Mae’r holl lwybrau beicio mynydd wedi eu harwyddo.

Hefyd ceir ardal sgiliau i’r teulu a Pharc Beicio Afan, sef parc beicio gradd ‘anodd iawn’ ar gyfer beicwyr mwy medrus i wella eu sgiliau.

Am ragor o wybodaeth, gweler beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Oriau agor

Gweler gwefan Parc Coedwig Afan am ragor o wybodaeth am yr amseroedd agor.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan chwe milltir o gyffordd 40 yr M4, ger Port Talbot.

Gellir cyrraedd Llwybr Sustrans 887 o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rheoli’r maes parcio. Codir tâl am barcio ac mae tocyn tymor ar gael.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch gyffordd 40 yr M4 i gyrraedd yr A4107. Ar ôl chwe milltir, fe welwch arwydd i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, ger pentref Cwmafan.

Map Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 165 neu 166.

Cyfeirnod grid yr AO yw SS 820 950.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Port Talbot.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru 

Manylion cyswllt

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cedars Tearoom (sy’n cael ei redeg yn breifat)

Ffôn: 01639 852420

E-bost: cedarstearoom@hotmail.com

Lawrlwythiadau

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.