Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Teithiau cerdded, beicio mynydd o’r radd flaenaf, llwybrau beicio i deuluoedd ychydig o filltiroedd o M4

Beth sydd yma

Mae rhai o’r llwybrau wedi cael eu dargyfeirio. Ewch i Cau a Dargyfeirio am ragor o wybodaeth.

 

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n rheoli’r maes parcio, y toiledau a’r holl gyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan – ewch i wefan Parc Coedwig Afan i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyfleusterau ymwelwyr.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Trosolwg

Saif Parc Coedwig Afan ychydig o filltiroedd o Bort Talbot o fewn cyrraedd hawdd i’r M4.

Mae’r parc coedwig yn ymestyn dros lethrau Cwm Afan, sef un o gymoedd culaf a harddaf Cymru.

Cwm ac iddo hanes diwydiannol

Mae Cwm Afan yn llawn hanes. O adeg ystadau mynachlogydd cynnar, cafodd y dirwedd ei datblygu’n ardal ffermio ac wedyn yn gwm glofaol.

Caeodd y pwll glo olaf yn 1970 a chafodd yr ardal ei dynodi’n barc coedwig yn 1972 oherwydd ei photensial mawr o ran teithiau cerdded.

Erbyn hyn mae llwybrau ag arwyddbyst yn croesi’r cymoedd a’r llethrau drwy’r goedwig, gan fynd heibio i’r hen byllau glo, yr hen dramffyrdd a’r rheilffyrdd segur.

Darganfod Parc Coedwig Afan

Gallwch ddarganfod Parc Coedwig Afan drwy ddilyn y llwybrau a’r ffyrdd drwy’r goedwig ar droed neu ar gefn beic.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst sy’n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ac o’r maes parcio yn Rhyslyn.

Parc Coedwig Afan yw’r ardal beicio mynydd sy’n tyfu’n gyflymaf ym Mhrydain. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o lwybrau beicio mynydd sy’n addas i bawb o ddechreuwyr i feicwyr mynydd arbenigol.

Ceir rhwydwaith o lwybrau ceffylau ym Mharc Coedwig Afan. Efallai y bydd angen trwydded arnoch i ddefnyddio rhai ohonynt. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth ym Mharc Coedwig Afan neu i wneud cais am drwydded.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn cynnig:

 • caffi
 • mannau picnic
 • lleiniau gwersylla (pebyll yn unig)

Lleolir Amgueddfa Glowyr De Cymru yn y ganolfan ymwelwyr (codir ffi fynediad i’r amgueddfa).

Lleolir Sied Feiciau Cwm Afan yn y ganolfan ymwelwyr. Mae’n cynnig gwasanaeth llogi beiciau a gweithdy atgyweirio a thrin ac yn gwerthu beiciau a chydrannau.

Mae’r maes parcio, y toiledau, a’r holl gyfleusterau ymwelwyr yn y fan yma’n cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot – ewch i wefan Parc Coedwig Afan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau ymwelwyr.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Ceir gwyriadau ar y llwybrau canlynol:

 • Skyline: Gwyriadau ar rannau 'South Pit', ‘Short & Sweet’, ‘Riding High’, ‘On the Edge’ a ‘Coed Mog 1’ oherwydd gwaith cynaeafu.
 • Blue Scar: Mae gwaith cynnal a chadw’n cael ei wneud ar hyd y llwybr hwn. Dilynwch bob arwydd ar y safle ac arafwch lle y mae angen.
 • Blade: Mae rhan y ‘Ghost Train’ ar gau’n barhaol. Dilynwch yr arwyddbyst sy’n nodi’r gwyriadau.
 • Mae’r llwybrau bordiau ar W2 Black Run a White’s Level - Goodwood ar gau tra gosodir rhai newydd. Dilynwch yr arwyddion sy’n dangos y ffordd arall.
 • Blue Scar a Phenhydd: Bydd rhannau ‘Sidewinder’ a ‘Desolation’ y llwybrau hyn ar gau neu wedi’u dargyfeirio ar adegau oherwydd gwaith cynaeafu coed – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ac arwyddion ar y safle.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Taith Cerdded Hen Ffordd y Plwyf

1¼ milltir, 2 gilomedr

Mae Taith Cerdded Hen Ffordd y Plwyf yn dilyn rhan o’r hen lwybr hynafol a fu’n brif dramwy’r cwm nes iddo fynd yn segur yn 1920. Ceir seddi a byrddau ar hyd y ffordd i bobl fwynhau’r golygfeydd. Mae’r daith gerdded yn dychwelyd i’r ganolfan ymwelwyr ar hyd yr hen linell reilffordd (sy’n rhan o Lwybr Beiciau Cwm Afan/Llwybr Sustrans 887).

Taith yr Afon a’r Rheilffordd

3 milltir, 4.8 cilomedr

Mae Taith yr Afon a’r Rheilffordd yn ymlwybro i lawr i’r cwm ac yn croesi Afon Afan cyn dringo’n serth i’r hen linell reilffordd. Mae’n mynd heibio mynedfa twnnel rheilffordd wedi’i gau, a gafodd ei ddylunio a’i adeiladu gan Brunel, ac yna’n dychwelyd i’r ganolfan ymwelwyr drwy ardal bicnic ger yr afon.

Llwybr Crib Gyfylchi

6 milltir, 9.5 cilomedr

Mae Llwybr Crib Gyfylchi yn croesi Afon Afan ac yn dringo drwy goetiroedd hyd at ben y bryn. Mae’n 1000 troedfedd uwchlaw lefel y môr a cheir golygfeydd eang o’r cwm. Yna mae’r llwybr yn mynd heibio i ddau adfail - Fferm Nant y Bar a Chapel Gyfylchi o’r 18fed ganrif, a fu gynt yn gysegr Methodistiaeth Gymreig - cyn iddo ddisgyn i lawr i’r maes pacio. 

Llwybrau beicio mynydd

Ceir ystod eang o lwybrau beicio mynydd ym Marc Coedwig Afan, sy’n amrywio o lwybr beicio i’r teulu i lwybrau gradd du (anodd iawn) ar gyfer beicwyr profiadol.

Mae’r holl lwybrau beicio mynydd wedi eu harwyddo.

Hefyd ceir ardal sgiliau i’r teulu a Pharc Beicio Afan, sef parc beicio gradd ‘anodd iawn’ ar gyfer beicwyr mwy medrus i wella eu sgiliau.

Am ragor o wybodaeth, gweler beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Oriau agor

Gweler gwefan Parc Coedwig Afan am ragor o wybodaeth am yr amseroedd agor.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan chwe milltir o gyffordd 40 yr M4, ger Port Talbot.

Mae yn Sir Castell-nedd Port Talbot.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 165 neu 166.

Cyfeirnod grid yr AO yw SS 820 950.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch gyffordd 40 yr M4 i gyrraedd yr A4107.

Ar ôl chwe milltir, fe welwch arwydd i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, ger pentref Cwmafan.

Gellir cyrraedd Llwybr Sustrans 887 o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Port Talbot.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru 

Maes parcio

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rheoli’r maes parcio. Codir tâl am barcio ac mae tocyn tymor ar gael.

Manylion cyswllt

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cedars Tearoom (sy’n cael ei redeg yn breifat)

Ffôn: 01639 852420

E-bost: cedarstearoom@hotmail.com