Coedwig Halfway, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Halfway mewn cefn gwlad hyfryd rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria.

Mae’n hawdd dod o hyd i’r goedwig, oddi ar yr A40, ac mae’n fan delfrydol i fynd am dro neu gael picnic.

Mae dau lwybr cerdded gydag arwyddbyst ac mae meinciau picnic o amgylch y marc parcio a ger yr afon.

Creodd y Comisiwn Coedwigaeth goedwigoedd fel Halfway ar draws y DU ar ôl gweld bod stociau pren y wlad yn brin yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Llwybrau cerdded

Dyn ar lwybr mewn coedwig

Mae’r llwybrau cerdded yn cychwyn o faes parcio’r Halfway ac mae arwyddbyst ar eu hyd.

Llwybr Nant y Dresglen

1¼ milltir, 2.1 kilometres, hawdd

Llwybr cylch yw Llwybr Nant y Dresglen sy’n ymdroelli drwy’r coed heb byth fynd yn bell o ddyfroedd Nant y Dresglen.

Llwybr Melin y Glyn

2¼ milltir, 3.6 cilomedr, cymedrol

Dilynwch hen ffordd wledig ar hyd ochr orllewinol y dyffryn cyn cyrraedd pont ffordd y goedwig ym Melin y Glyn.

Roedd melin yma flynyddoedd maith yn ôl ond does dim olion i’w gweld heddiw.

Llwybrau ceffylau a cheffyl a throl

Mae mynediad agored i rai ar gefn ceffyl a cheffyl a throl ar draws Coedwig Crychan, ar wahân i’r ardal hyfforddiant milwrol ar Fynydd Epynt ac o gwmpas Pontsenni.

Mae gan faes parcio'r Halfway ddigonedd o le parcio i geir a bocsys ceffylau, gyda byrddau picnic a physt i rwymo ceffylau.

Mae rhywfaint o le i geffylau a throl ym maes parcio’r Halfway.

Cafodd y llwybrau eu creu mewn partneriaeth â Chymdeithas Coedwig Crychan.

Am fwy o wybodaeth wwch i wefan Cymdeithas Coedwig Crychan.

Mae milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau sy'n cychwyn o feysydd parcio eraill yng Nghoedwig Crychan ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae maes parcio'r Halfway bum milltir i’r dwyrain o Lanymddyfri oddi ar yr A40 rhwng Llanymddyfri ac Aberhonddu.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Powys a Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Halfway ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 835 330.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A40 o Lanymddyfri i Aberhonddu ac, ar ôl 5 milltir, gwelir arwydd am y maes parcio ar y chwith ar hyd ordd fechan fer.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf